Predlozi i komentari na nacrt strategije komunikacija za oblast klimatskih promena


S obzirom da je Društvo mladih istraživača bilo organizator jedne od tri regionalnih konferencija o klimatskim promenama u Srbiji u 2015. godini, a zatim sledeći svoja nastojanja da okupi zainteresovanu javnost u duhu Arhuske konvecnije, odlučeno je zajedno sa partnerima na projektu CSOnnect da se pošalju predlozi izmena i doupna komunikacione strategije za ovu oblast. O detaljima se možete upoznati ovde


Mišljenje o zahtevu RTB Bor Grupa – Rudnik bakra Bor za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja flotacijskog jalovišta Veliki Krivelj, na „nulto polje“


Takst našeg pisma Ministarstvu zaštite životne sredine možete pogledati ovde.


Komentari, predlozi i primedbe na prostorni plan područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na mestu rudnika „Čukaru peki“ u opštini Bor


Naše društvo, kao deo zainteresovane javnosti i vodeća organizacija skupa organizacija civilnog društva koje deluju na osnovu programa CSOnnect Serbia - Bor, organizovalo je konsultacije o konceptualnom materijalu za javni uvid o Prostornom planu područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na budućem položaju rudnika "Čukaru Peki" u opštini Bor

Uvid u ovaj dokument možete da pogledate ovde.


Predlozi i primedbe na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja generalne regulacije turističkog područja Borsko jezero - Brestovačka banja na životnu sredinu


O detaljima naših komentara na ovaj značajan dokument možete da preizmete i pogledate ovde.


Izveštaj o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike RS do 2025 sa projekcijama do 2030, za period od 2017. do 2023. na životnu sredinu


Društvo mladih istraživača Bor zajedno sa koalicijom udruženja (Građanska čitaonica Evropa, Asocijacija za razvoj Bora i Udruženje Vilaž) koja učestvuju u ostvarenju programa institucionalnog jačanja organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti životne sredine u Boru - CSOnnect, predložilo je svoje komentare i predloge promena Izveštaja koji se tiče razvoja energetike u Republici Srbijedo 2025. godine.

Detalje možete da pogledate ovde.


Predlog uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike RS do 2025 sa projekcijama do 2030, za period od 2017. do 2023.


Društvo mladih istraživača Bor zajedno sa koalicijom udruženja (Građanska čitaonica Evropa, Asocijacija za razvoj Bora i Udruženje Vilaž) koja učestvuju u ostvarenju programa institucionalnog jačanja organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti životne sredine u Boru - CSOnnect, uključilo se u javnu raspravu o predlogu uredbe kojom bi utvrdila strategija razvoja energetike u Republici Srbije za period od 2017. do 2023. godine.

Naše primedbe i sugestije možete pogledati ovde.


Javni uvid u Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne minaralizacije prostora Brestovac - Metovnica, na lokaciji Čukara Peku, u Brestovcu, Opština Bor


Društvo mladih istraživača Bor, kao vodeća organizacija kooalicije programa institucionalnog jačanja OCD u oblasti životne sredine u Boru - CSOnnect, sa partnerima Građanskom čitaonicom Evropa, Asocijacijom za razvoj Bora, Udruženjem Vilaž, uključilo se kao zainteresovana javnost u razmatranje Zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat geoloških istraživanja Cu, Au i prateće rudne minaralizacije prostora Brestovac - Metovnica, na lokaciji Čukara Peku, u Brestovcu, opština Bor, koji je podneo nosilac projekta "Rakita Exploration" d.o.o. Bor.

Pogledajte ishod našeg uvida u ovaj dokument.

Predlozi i komentari na nacrt II Izveštaja Republike Srbije prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Nacija o promeni klime


Društvo mladih istraživača Bor, kao vodeća organizacija kooalicije udruženja (Građanska čitaonica Evropa, Asocijacija za razvoj Bora i Udruženje Vilaž) koja učestvuju u ostvarenju programa institucionalnog jačanja organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti životne sredine u Boru - CSOnnect, sledeći svoja nastojanja kao pokretača jedne od tri regionalne radionice u Srbiji o klimatskim promenama 2015. godine, uključilo se u javnu raspravu o Predlogu drugog izveštaja RS o klimatskim promenama.

Ovde možete pogledati dokument sa podnetim predlozima naše strane.


Predlozi i primedbe na Uredbu o uslovima i postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu


Društvo mladih istraživača Bor organizovalo je u saradnji sa partnerima na projektu CSOnnect raspravu o predlogu Uredbe o uslovima i postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu. U raspravi su pozitivno ocenjeni napori Ministarstva rudarstva i energetike da se ova oblast reguliše u skladu sa odgovarajućom direktivom EU. Učesnici rasprave su sa svoje strane učinili napor da svojim predlozima i primedbama doprinesu poboljšanju teksta predloga Uredbe

Predloge i komentare možete da preuzmete na ovom linku .

Komentari i predlozi na III nacionalni izveštaj o arhuskoj konvenciji


U okviru javne rasprave o III nacionalnom izveštaju o sprovođenju Arhuske konvencije, Društvo mladih istraživača Bor sa partnerima, organizovalo je kroz Program podrške OCD u oblasti zaštite životne sredine - CSOnnect, konsultacije, kao i poseban sastanak i tribinu građana, na kojima su usvojeni komentari i predlozi kao doprinos izradi konačnog teksta III Izveštaja.

Pogledajte dokument u kome su sadržani naši predlozi, komentari, sugestije i kritike.

top